Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Logopeda.pl dostępnego z adresu https://logopeda.pl, które winny być przestrzegane przez jego Użytkowników. Nieznajomość regulaminu nie jest usprawiedliwieniem. Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się na Portal Logopeda.pl ma obowiązek zapoznania się z nim i przestrzegania go. Akceptacja postanowień regulaminu oznacza jednocześnie akceptację warunków zawartych w treści regulaminu Portalowi Logopeda.pl.

1. Charakter i cele Portalu Logopeda.pl

Portal Logopeda.pl jest portalem informacyjno - promocyjnym z elemtami Portalu społecznościowego. Administratorem Portalu Logopeda.pl jest StartUp Logopeda.pl działający przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój Startup" w Warszawie prowadzony przez Jakuba Skoczylas (tel. 513-900-785) w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój Startup" z siedzibą: 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442857, posiadającymi NIP 521-364-12-11, zwanej dalej "Administratorem".

Założeniem, celem Portalu jest:
 • udostępnianie i promowanie wiedzy, narzędzi, środków i materiałów związanych z szeroko pojętą tematyką logopedii, sposobów wychowania i nauczania oraz pracy z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia od swoich rodziców, nauczycieli i specjalistów innych dziedzin z zakresie opiekuńczo-wychowawczym,
 • udostępnianie Użytkownikom Portalu Logopeda.pl fragmentów bądź kompletnych opracowań powstałych w związku z działalnością serwisu
 • stworzenie „swojego” miejsca w sieci dla grona ludzi o podobnych zainteresowaniach pod mottem "Pierwszy Portal Logopedów", opartego na wzajemnej pomocy i dzieleniu się swoimi pomysłami, osiągnięciami, dorobkiem, opracowaniami, dokonaniami w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w Portalu Logopeda.pl

2. Użytkownicy – prawa i obowiązki

Rejestracja na Portalu Logopeda.pl otwiera Ci pełne możliwości korzystania z serwisu. Po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w serwisie swoje przemyślenia, informacje, materiały oraz w pełni korzystać z jego zasobów. Rejestracja na Portalu nie jest obowiązkowa i możesz odwiedzać nas jako gość, ale pamiętaj, że nie będziesz miał pełnego dostępu do wszystkich części Portalu Logopeda.pl

Wszystkie dane, które przekazujesz nam podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Ciebie podczas korzystania z Portalu Logopeda.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.

W momencie rejestracji na Portalu Logopeda.pl:
  • zgadzasz się podczas rejestracji wprowadzić prawdziwe informacji,
  • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z Portalu,
  • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twojego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Portalu przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
  • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Portalu za pomocą Twojego hasła,
  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym,
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, informacjach komercyjnych, ofertach i nowościach oferowanych przez Portal Logopeda.pl i jego Partnerów,
  • masz ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia,
  • masz obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie,
  • zobowiązujesz się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora,
  • zobowiązujesz się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody,
  • zobowiązujesz się powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,
  • obowiązujesz się, że nie będziesz wykorzystywał Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym (nieobyczajnym), naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
  • masz prawo przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
  • masz prawo do komentowania i oceniania udostępnionych w Portalu materiałów,
  • masz prawo do porozumiewania się z innymi użytkownikami Portalu,
  • masz prawo do publikowania w Portalu własnych opracowań i innych materiałów,
  • masz prawo do uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

  3. Prawa własności i prawa autorskie

  Udostępniając Użytkownikom Portal Logopeda.pl, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno - autorskiej.

  Dlatego też:
 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do Portalu jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • udostępniając Portalowi Logopeda.pl własne materiały, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz udzielasz nam prawa do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób w Internecie tych materiałów w Internecie,
 • uzgadzasz się każdorazowo upewnić, że jakikolwiek przesyłany nam materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza Portal Logopeda.pl przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji dostarczonych przez Ciebie,
 • ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,
 • Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań regulaminu może skutkować zablokowaniem konta Użytkownika.

  4. Odpowiedzialność

 • Administrator Portalu Logopeda.pl zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, ale nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
 • Administrator Portalu Logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach powiadomieni,
 • Administrator Portalu Logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu. Zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób,
 • Administrator Portalu Logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu,
 • Administrator Portalu Logopeda.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie zawartych w Portalu materiałów dotyczących ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 • 5. Przepisy końcowe

 • Administrator Portalu Logopeda.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny,
 • w przypadku dokonania zmian w regulaminie, Administrator Portalu Logopeda.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach serwisu, warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami,
 • regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej serwisu,
 • niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.