1. Definicje

 • 1. Administrator – Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected]
 • 2. Usługa – świadczona bez jednoczesnej fizycznej obecności stron usługa drogą elektroniczną usługa polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • 3. Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://logopeda.pl
 • 4. Regulamin – niniejszy regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 5. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Portalu jako gość i nie ma zarejestrowanego profilu Specjalisty ani profilu Gabinetu.
 • 6. Specjalista – korzystający z Portalu Użytkownik będący logopedą, terapeutą, psychologiem, bądź specjalistą dziedzin pokrewnych, a także Użytkownik będący lekarzem, w szczególności: otolaryngologiem, neurologiem, ortodontą i inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne, który dokonał rejestracji w Portalu za pośrednictwem danych logowania albo za pośrednictwem Serwisu Facebook i korzysta z usług Portalu.
 • 7. Profil – oznacza profil i dane Specjalisty lub profil i dane Właściciela Gabinetu zarejestrowane w Portalu, za pośrednictwem którego Specjalista oraz osoba zakładająca profil Gabinetu może korzystać z określonych Usług w Portalu.
 • 8. Gabinet – miejsce wykonywania czynności w zakresie zajęć, konsultacji, usług zdrowotnych, medycznych.
 • 9.Właściciel Gabinetu – osoba korzystająca z Portalu, rejestrująca Gabinet, uprawniona do administrowania i zarządzania danymi o Placówce.
 • 10. Rejestracja – proces zakładania konta Specjalisty lub Właściciela Gabinetu poprzez wprowadzenie niezbędnych danych o Specjaliście lub Gabinecie w formularzu rejestracyjnym.
 • 10. Serwis – serwis internetowy, strona internetowa w subdomenie bądź domenie wybranej i zarejestrowanej przez wybranego Specjalistę, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Logopeda.pl dostępnego z adresu https://logopeda.pl, które winny być przestrzegane przez jego Użytkowników.

Regulamin określa warunki świadczenia Usługi przez Administratora Portalu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady korzystania z Portalu, zakres odpowiedzialności Administratora, oraz zasady składania reklamacji.

Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się na Portal Logopeda.pl ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go. Nieznajomość regulaminu nie jest usprawiedliwieniem. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Portalu.

Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami, Specjalistami i właścicielami Gabinetów. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy Użytkownikami Portalu, bez angażowania w nie Administratora.

Użytkownik, Specjalista, właściciel Gabinetu zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Twojego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Portalu przez osoby, którym udostępnił swój login i hasło. Jednocześnie zobowiązuje się natychmiast zawiadomić Administratora o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Portalu za pomocą Twojego hasła

3. Warunki świadczenia usług za pomocą Portalu

1. Do korzystania z Usług w Portalu, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • 1.1. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
 • 1.2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,
 • 1.3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie Specjalistów, którzy chcą dokonać Rejestracji Profilu Specjalisty, Właścicieli Gabinetów, którzy chcą dokonać rejestracji Profilu Gabinetu oraz Użytkowników oraz Specjalistów, którzy chcą zapisać się do newslettera)

2. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Portalu mogą być ograniczone albo niedostępne.

3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z z przyczyn od niego niezależnych, a są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.

4. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Portalu na rzecz Użytkowników oraz warunki korzystania z Portalu przez Użytkowników

1. Administrator nie pobiera opłat za korzystanie z Portalu przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia odpłatności świadczonych w ramach Portalu Usług, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika.

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Portalu przez Użytkownika.

4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.

5. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

 • 5.1. dostęp do wyszukiwarki Specjalistów oraz Gabinetów,
 • 5.2. dostęp do wyszukiwarki podmiotów leczniczych działających w ramach Narodowego Funduszu Zdrowotnego (dalej NFZ) informującej o usługach w zakresie informowania o Zakładach Opieki Zdrowotnej, w tym w szczególności: o nazwie, adresie, zakresie świadczonych usług, godzinach pracy i lokalizacji,
 • 5.3. korzystania z usługi newslettera, dzięki któremu za pomocą poczty elektronicznej wysyłana jest przez Administratora informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Szczegółowe informacje na temat korzystania z usługi znajdują się w regulaminie korzystania z newslettera,
 • 5.4. dodawania Artykułów przez Specjalistów w sekcji „Publikacje” po ówczesnej akceptacji regulaminu świadczenia tej Usługi,
 • 5.5. Specjalista ma możliwość wystawiania na sprzedaż swoich pomocy logopedycznych, a Użytkownik posiadający Konto Specjalisty ma możliwość zakupu tych kart, zgodnie z regulaminem świadczenia tej Usługi,
 • 5.6. stworzenia subdomeny w domenie logopeda.pl oraz rejestracji własnej domeny, zgodnie z regulaminem świadczenia tej Usługi,
 • 5.6. rejestracji i stworzenia własnej strony internetowej, serwisu internetowego wraz z możliwością rozbudowy usługi o możliwość prezentacji materiałów logopedycznych na sprzedaż,
 • 5.8. przeglądania treści udostępnionych w Portalu publikacji przez Specjalistów w zakładkach "Artykuły", "Publikacje", "Porady" lub innych zakładkach dedykowanych publikacji udostępnionych przez Specjalistów treści.

6. Administrator oświadcza, że wszelkie materiały zawarte na profilach Specjalistów oraz profilach Gabinetów mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek ze Specjalistów lub którejkolwiek z Gabinetów. Informacje dotyczące Specjalistów lub Gabinetów zostały zamieszczone w Portalu lub przekazane do zamieszczenia w Portalu przez Specjalistów lub właścicieli Gabinetów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i poprawność zamieszczonych w Portalu informacji na temat Specjalistów lub Gabinetów. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pomocą profili Specjalistów lub Gabinetów i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7. Portal ma jedynie na celu ułatwienie Użytkownikowi znalezienie odpowiedniego Specjalisty lub Gabinetu i ewentualnego kontaktu bez pośrednictwa Portalu. Konsultacje, porady, w tym konsultacje medyczne świadczone są wyłącznie w drodze bezpośredniego kontaktu między Specjalistą a Użytkownikiem, za które Portal nie ponosi odpowiedzialności.

8. Informacje zawarte w Portalu, w tym publikacje Specjalistów znajdujące się w zakładkach "Artykuły", "Publikacje", "Porady" lub innych zakładkach dedykowanych publikacji udostępnionych przez Specjalistów treści mają, jedynie charakter informacyjny, nie mają charakteru konsultacji medycznych i nie tworzą żadnego stosunku prawnego między Specjalistą a Użytkownikiem. Artykuły publikowane w zakładce w zakładkach "Artykuły", "Publikacje", "Porady" lub innych zakładkach dedykowanych publikacji udostępnionych przez Specjalistów treści, zostały przekazane do zamieszczenia w Portalu przez Specjalistów. Administrator nie odpowiada za merytoryczną treść, rzetelność oraz prawdziwość zamieszczonych w Portalu artykułów.

9. W przypadku stwierdzenia nierzetelności, nieprawidłowości lub bezprawności treści umieszczonych na Portalu każda osoba ma prawo zgłosić to za pomocą odpowiedniej wiadomości mailowej na adres [email protected]. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której opublikowane treści naruszają prawa autorskie osoby trzeciej lub jej dobra osobiste a także jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator niezwłocznie podejmuje odpowiednie kroki w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje zgłaszającego o krokach podjętych w celu usunięcia uchybień.

10. W przypadku stwierdzenia nierzetelności, nieprawidłowości lub bezprawności treści umieszczonych na stronach internetowych Specjalistów, Serwisach Specjalistów, każda osoba ma prawo zgłosić to za pomocą stosownej wiadomości mailowej na adres [email protected]. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której opublikowane treści naruszają prawa autorskie osoby trzeciej lub jej dobra osobiste a także jeżeli w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa, bądź wprowadzają Użytkowników w błąd. Po otrzymaniu zgłoszenia Administrator niezwłocznie podejmuje odpowiednie kroki w celu weryfikacji otrzymanego zgłoszenie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje zgłaszającego o krokach podjętych w celu usunięcia uchybień.

11. Administrator oświadcza, że informacje zawarte w wyszukiwarce podmiotów leczniczych w ramach NFZ mają wyłącznie charakter informacyjny i zostały pobrane z ogólnodostępnych rejestrów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, rzetelność oraz prawdziwość tych danych. Użytkownik korzystający z wyszukiwarki powinien każdorazowo samodzielnie zweryfikować aktualność i poprawność tych danych.

12. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub nieaktualności danych o Zakładzie Opieki Zdrowotnej (ZOZ) każda zainteresowana osoba może zwrócić się do Administratora ze stosowną wiadomością. Administrator poprawia dane po weryfikacji zgłoszenia.

13. Portal Logopeda.pl publikuje zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących. Informacje gromadzone w ramach list oczekujących obejmują w szczególności:

 • 13.1. dane świadczeniodawcy,
 • 13.2. dane o miejscach udzielania świadczeń,
 • 13.3. liczbę osób wpisanych na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne według stanu na koniec miesiąca,
 • 13.4. datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

14. Informacje te pochodzą od Narodowego Funduszu Zdrowia, z wykorzystaniem interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych pod adresem https://api.nfz.gov.pl/

15. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu

5. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Portalu na rzecz Specjalistów oraz warunki korzystania z Portalu przez Specjalistów

1. Z chwilą rejestracji Profilu, Specjalista potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje wszelkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Z chwilą Rejestracji Profilu, Specjalista oświadcza, że:

 • 2.1. podane przez niego informacje są zgodne z prawdą oraz że posiada stosowne wykształcenie wskazane w informacjach, które przekazał przy Rejestracji profilu,
 • 2.2. jego prawo do wykonywania zawodu nie jest w żaden sposób ograniczone,
 • 2.3. wprowadzone dane nie wprowadzają Użytkownika w błąd, co do wykształcenia, czy wykonywanego zawodu przez tego Specjalistę
 • 2.4. prowadzony przez niego Profil, jak również korzystanie z Portalu jest bezpośrednio związane z jego działalnością zawodową.

3. Utworzenie Profilu Specjalisty wymaga podania następujących danych:

 • 3.1. imię i nazwisko wraz z tytułem zawodowym, nazwą specjalizacji
 • 3.2. miejsce wykonywania czynności w zakresie konsultacji, ze wskazaniem województwa oraz miejscowości
 • 3.3. adresu email
 • 3.4. numeru telefonu

4. Rejestracja Specjalisty w Portalu jest dokonywana za pomocą operacji Rejestracji dostępnej na stronie Portalu.

5. Z chwilą rejestracji Specjalista zawiera z Administratora umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy.

6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Specjalista może zakończyć korzystanie z Usług Portalu w dowolnym momencie. W celu zakończenia korzystania z Usługi Specjalista powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług za pomocą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Administratora: [email protected]

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy Specjaliście z jednoczesnym usunięciem Profilu w przypadku rażącego naruszania przez Specjalistę postanowień niniejszego regulaminu.

9. Specjalista nie jest upoważniony do udostępnienia swojego konta w Portalu osobom trzecim do używania, oraz do odsprzedaży takiego konta. Z uwagi na osobisty charakter Usługi Portalu, z konta w Portalu może korzystać jedynie Specjalista, którego dane konto dotyczy.

10. o rejestracji Profilu Specjalisty Administrator, w ramach funkcjonowania Portalu umożliwia Specjaliście umieszczenie nieodpłatnie opisu profilu Specjalisty, w tym w szczególności: danych adresowych Specjalisty, informacji o zdobytych kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym, ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych certyfikatach.

11. Po rejestracji Profilu Specjalisty Administrator, w ramach funkcjonowania Portalu umożliwia Specjaliście opublikowanie zdjęcia Specjalisty, zawierającego jego wizerunek.

 • 12.1. Zamieszczając zdjęcie w Portalu Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie swojego wizerunku, w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
 • 12.2. Zamieszczając zdjęcie w Portalu, Specjalista udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w ramach funkcjonowania Portalu.
 • 12.3. Specjalista oświadcza, że załączone zdjęcie zawiera jego wizerunek i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Administratora jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do opublikowanego wizerunku przez osoby trzecie Specjalista zwalnia od odpowiedzialności Administratora i pokryje wszelkie szkody związane z naruszeniem praw tych osób.
 • 12.4. Specjalista zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu rozpowszechniania swojego wizerunku.
 • 12.5. Zgoda na publikację wizerunku może być cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Aby usunąć swój wizerunek z Portalu należy skorzystać z opcji „Usuń zdjęcie profilowe” bądź skontaktować się z Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
 • 12.5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia Specjalisty jeżeli: zawiera ono logotyp bądź zdjęcie pobrane z ogólnodostępnych wyszukiwarek, zawiera elementy o zabarwieniu pornograficznym bądź ma na celu zgorszenie innych Użytkowników Portalu, zdjęcie zawiera wizerunek osób powszechnie znanych, zdjęcie pozostaje w sprzeczności z profesjonalnym charakterem Portalu.

12. Po rejestracji Profilu Specjalisty Administrator, w ramach funkcjonowania Portalu umożliwia Specjaliście opublikowanie materiałów oraz publikacji o tematyce związanej z logopedią oraz dziedzinami pokrewnymi, a także ochroną zdrowia, zasad świadczenia usług medycznych i podobnych w zakładkach "Artykuły", "Publikacje", "Porady" lub innych zakładkach dedykowanych publikacji udostępnionych przez Specjalistów treści.

 • 12.1. Zamieszczając treści w Portalu Specjalista udziela Administratora nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i niewyłącznej licencji na korzystanie z zamieszczonych publikacji w ramach funkcjonowania Portalu.
 • 12.2. Specjalista z chwilą publikacji oświadcza, że należą do niego prawa majątkowe autorskie do tego artykułu, których dysponowanie nie jest w żaden sposób ograniczone, w szczególności Specjalista nie udzielił wyłącznej licencji na wykorzystanie artykułu innemu podmiotowi. W przypadku stwierdzenia, że Specjalista nie posiada do niego majątkowych praw autorskich Administrator może usunąć publikację z Portalu.
 • 12.3. Specjalista oświadcza, że opublikowanie materiału nie naruszy żadnych praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Administratora jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie Specjalista zwalnia od odpowiedzialności Administratora i pokryje wszelkie szkody związane z naruszeniem praw tych osób.
 • 12.4. Specjalista zobowiązany jest do zapewnienia zgodności zamieszczanych w Portalu treści ze stanem faktycznym oraz wiedzą specjalistyczną w tym zakresie.

13.Jeden specjalista może założyć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Specjalistów. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Profili powtarzających się.

6. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Portalu na rzecz Właściciel oraz warunki korzystania z Portalu przez Właścicieli

1. Z chwilą rejestracji Profilu, Właściciel Gabinetu potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje wszelkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Z chwilą Rejestracji Profilu, Właściciel Gabinetu oświadcza, że posiada uprawnienia do administrowania Profilem Gabinetu.

3. Utworzenie Profilu Gabinetu wymaga podania następujących danych:

 • 3.1. nazwę Gabinetu medycznej oraz jej kategorię,
 • 3.2. województwo oraz miejscowość,
 • 3.3. adresu Gabinetu,
 • 3.4. adresu email
 • 3.5. numeru telefonu

4. Rejestracja Gabinetu w Portalu jest dokonywana za pomocą operacji Rejestracji dostępnej na stronie Portalu.

5. Z chwilą rejestracji Właściciel Gabinetu zawiera z Administratora umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy.

6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Właściciel Gabinetu może zakończyć korzystanie z Usług Portalu w dowolnym momencie. W celu zakończenia korzystania z Usługi Specjalista powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Administratora: [email protected]

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy Właścicielowi Profilu z jednoczesnym usunięciem Profilu w przypadku rażącego naruszania przez Specjalistę postanowień niniejszego regulaminu.

9. Po rejestracji Profilu Gabinetu Administrator, w ramach funkcjonowania Portalu umożliwia Właścicielowi Gabinetu:

 • 9.1. umieszczenie nieodpłatnie opisu profilu Gabinetu, w tym w szczególności: danych adresowych Gabinetu, informacji o pracownikach / specjalistach, specjalizacjach, świadczonych usługach
 • 9.2. opublikowanie logotypu Gabinetu na Profilu
 • 9.3. zamieszczając logotyp Gabinetu Właściciel Gabinetu wyraża zgodę na rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie logotypu w Portalu.
 • 9.4. W przypadku, gdy na logotyp Gabinetu zostało udzielone prawo ochronne na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Administratora.
 • 9.5. Właściciel Gabinetu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu posługiwania się przez Administratora logotypem Gabinetu.
 • 9.6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia logotypu Gabinetu jeżeli: zawiera ono logotyp bądź zdjęcie pobrane z ogólnodostępnych wyszukiwarek, zawiera elementy o zabarwieniu pornograficznym bądź ma na celu zgorszenie innych Użytkowników Portalu, zdjęcie zawiera wizerunek osób powszechnie znanych, zdjęcie pozostaje w sprzeczności z profesjonalnym charakterem Portalu.

10. Właściciel Gabinetu może założyć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Gabinetów. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Profili powtarzających się.

7. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub Specjalisty lub Właściciela Gabinetu powstałe w wyniku:

 • 1.1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z regulaminem korzystania z Portalu przez Użytkownika lub Specjalistę,
 • 1.2. awarii sprzętu Użytkownika lub Specjalisty,
 • 1.3. przerwy w działaniu Portalu spowodowanych siłą wyższą,
 • 2.4. działań lub zaniechać Specjalistów lub Użytkowników;
 • 1.5. nieuprawnionego dostęp do Profilu Specjalisty na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Administratora. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Specjalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Administratora.

2. Użytkownik, Gabinet lub Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych informacji, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych

3. Wszelkie informacje dostarczane za pośrednictwem Portalu nie są objęte gwarancją co do ich rzetelności, prawdziwości, przydatności, zupełności lub użyteczności. Użytkownik oraz Specjalista korzystają z Portalu na własne ryzyko.

4. Administrator nie odpowiada za jakość świadczeń pełnionych przez Specjalistów oraz za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Specjalistę oraz Użytkownika.

5. Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.

6. Portal może zawierać odnośniki do stron internetowych lub aplikacji podmiotów trzecich. Korzystając z takich odnośników należy pamiętać, że każda ze stron, na którą zostanie przekierowany Użytkownik posiada własną politykę prywatności. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych i aplikacji podmiotów trzecich.

8. Procedura reklamacyjna

1. Użytkownik lub Specjalista lub Właściciel Gabinetu są uprawnieni do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług przez Administratora.

2. Reklamacja, uwzględniająca zastrzeżenia, uwagi, sugestie lub błędy, może być zgłaszana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Specjalisty lub Właściciela Gabinetu, z którego pochodzi reklamacja.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika lub Specjalistę oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń ze szczegółowym wyjaśnieniem podstaw reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku gdy ustalenie okoliczności mających znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym. W takim przypadku Administrator poinformuje reklamującego o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji i wskaże przewidywany termin jej rozpatrzenia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku gdy będzie ona oczywiście bezzasadna bądź będzie zawierała określenia obraźliwe wobec Administratora lub Użytkowników i Specjalistów Portalu.

9. Dane osobowe

1. Zawierając Umowę Użytkownik, Specjalista oraz Właściciel Gabinetu oświadczają, że przyjmują do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Administratora mogą być przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”

10. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Portalu i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Portalu, zmiany profilu działalności Administratora lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem z chwilą ich opublikowania w Portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Administrator Portalu Logopeda.pl poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na łamach Portalu, warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mogą również skorzystać z unijnej platformy ODR - Online Dispute Resolution, pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL .

Adres mailowy Usługodawcy: [email protected]