1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje kwestię świadczenia usługi umożliwiającej Specjalistom wystawianie na sprzedaż Pomocy na portalu Logopeda.pl oraz określa ich prawa i obowiązki z tym związane. Niniejszy regulamin reguluje również zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.

2. Niniejsza usługa świadczona jest przez Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok. 110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected].

3. Każda osoba, która chce skorzystać z niniejszej usługi ma obowiązek zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu.

4. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Portalu Logopeda.pl.

2. Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator – Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected]

3. Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://logopeda.pl oraz https://Pomocelogopedy.pl, w tym w serwisach wybranych Specjalistów.

4. Usługodawca – właściciel Portalu internetowego, który dostarcza funkcjonalności umożliwiające świadczenie usług bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w formie usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za Pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

5. Serwis – serwis internetowy, strona internetowa w subdomenie bądź domenie wybranej i zarejestrowanej przez wybranego Specjalistę, do którego prawa przysługują Usługodawcy

6. Pomoce – Pomoce logopedyczne, w postaci kart pracy w formie materiałów cyfrowych, z których każda jest w nieedytowalnym formacie PDF, jpg, jpeg, bądź pdf, z możliwością użycia innych formatów plików, w tym dokumentów otwartych, jak np. docx.

7. Sprzedający – Użytkownik, który zarejestrował się na Portalu, uzupełnił swój Profil i któremu Administrator nadał status Sprzedawcy, uprawniający do dodawania Pomocy na Portalu. Pomoce umieszczane na Portalu, są wstawiane przez Sprzedającego w jego własnym imieniu, na jego własny rachunek, a sam Usługodawca dostarcza jedynie platformę do ich publikacji i sprzedaży i nie jest właścicielem tych Pomocy.

8. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Portalu zawierając z Usługodawcą umowę o dostarczanie treści cyfrowych oraz zawierająca za pośrednictwem Portalu umowę sprzedaży Pomocy ze Sprzedającym.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Pomocy zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Usługodawcy, przy czym Usługodawca nie jest stroną stosunku prawnego z tytułu zawieranej umowy.

9. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Warunki świadczenia usług

1. Do korzystania z Usług w Portalu, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • 1.1. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
 • 1.2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji, z możliwą obsługą JavaScript
 • 1.3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie Specjalistów, którzy chcą dokonać Rejestracji Profilu Specjalisty, Właścicieli Gabinetów, którzy chcą dokonać rejestracji Profilu Gabinetu oraz Użytkowników oraz Specjalistów, którzy chcą zapisać się do newslettera)
 • 1.4. posiadanie programów do odczytu wybranych formatów plików, w tym w szczególności plików pdf, jpg, jpeg, png

2. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Portalu mogą być ograniczone albo niedostępne.

3. W celu wystawienia Pomocy na sprzedaż należy zarejestrować się w Portalu, wypełniając odpowiednie pola w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu zakupu Pomocy należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu zakupu.

5. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza zostaje zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług w ramach Platformy, w tym o prowadzenie Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W ramach Konta Specjalista może wystawiać na sprzedaż swoje autorskie Pomoce oraz kupować Pomoce od innych Specjalistów.

6. Usługodawca nie ponosi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z zakupionych Pomocy, w szczególności za szkody spowodowane szkodliwym oprogramowaniem, wirusami komputerowymi dołączonymi do Pomocy i umieszczonymi na Portalu przez Sprzedawców. Aby niwelować to ryzyko Kupujący powiniem wyposażyć się w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.

4. Warunki dodawania Pomocy

1. Specjalista wystawiając Pomoce swojego autorstwa na sprzedaż ma obowiązek:

 • 1.1 dodać grafikę, która będzie okładką Pomocy, o rozmiarze max. 2MB w formacie jpg. lub .png, przy czym grafika ta musi być zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim w punkcie 10 niniejszego Regulaminu;
 • 1.2 wskazać kategorię (podkategorię), do której Pomoc należy;
 • 1.3 określić nazwę Pomocy;
 • 1.4 wskazać krótki opis Pomocy;
 • 1.5 określić cenę Pomocy. Podana cena zostanie powiększona o wartość prowizji z tytułu transakcji;
 • 1.6 prowizja doliczana do ceny przedmiotu może być ustalana indywidualnie, tzn. dla każdego Sprzedającego może zostać ustalona na innym poziomie, jednak jej wartość nie może przekroczyć 25% ceny Pomocy;
 • 1.7 dodać materiały w postaci plików, które będą dostępne w ramach danej Pomocy.

2. Sprzedający wystawiając Pomoce na sprzedaż w ramach Portalu oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz są one jego własnością.

3. Sprzedający wystawiając Pomoce na sprzedaż za pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Usługodawcę w ramach działań związanych z Portalem i jego promocją.

4. Poprzez udostępnienie w niniejszym Portalu grafik oraz treści, Sprzedający udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich. Licencja ta udzielona jest na czas umieszczenia treści i grafik w Portalu Usługodawcy.

5. Przedmiotem licencji wskazanej w ust. 4 jest w szczególności: utrwalanie treści, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do Internetu, zwielokrotnianie i udostępnianie w druku, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a w szczególności: w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet. Licencja obejmuje swoim zakresem prawo do udzielania sublicencji.

5. Realizacja zamówień w formie materiałów cyfrowych

1. W celu złożenia zamówienia należy wybrać interesujące nas Pomoce i przejść do koszyka w celu finalizacji zamówienia.

2. Sprzedaż dotyczy Pomocy logopedycznych, z których każda jest w nieedytowalnym formacie pliku jpg, jpeg, png, bądź pdf. Dopuszcza się możliwość użycia innych rodzajów plików, w tym dokumentów otwartych, jak np. docx. Pomoce przygotowane są do samodzielnego wydruku zgodnie z ustawieniami drukarki Kupującego.

3. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje wysłana informacja z potwierdzeniem złożenia zamówienia, zaś po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy, w zakładce "Twoje zasoby” pojawiają się zakupione materiały cyfrowe (Pomoce).

4. Zakazane jest podejmowanie określonych niżej czynności przez Kupującego:

 • 4.1 kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie, odsprzedawanie Pomocy bez zgody Specjalisty (autora i Sprzedającego Pomocy) ;
 • 4.2 umożliwianie korzystania lub zezwalanie innym na korzystanie z wybranych Pomocy z użyciem danych konta Użytkownika;
 • 4.3 podejmowanie działań naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz inne prawa przysługujące Sprzedającego oraz Usługodawcy.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje numer zamówienia, który jest dostępny w zakładce "Zamówienia" w panelu Użytkownika.

6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją, że po opłaceniu zamówienia, Pomoce będą dostępne w jego Panelu Specjalisty.

7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Usługodawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Kupującemu mailem oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

6. Umowa sprzedaży Pomocy

1. Stronami zawieranej umowy sprzedaży jest Sprzedający będący autorem wybranej Pomocy oraz Kupujący, zaś zawierana umowa pomiędzy stronami odbywa się za pośrednictwem Portalu. Usługodawca nie jest stroną stosunku prawnego z tytułu zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży Pomocy.

2. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania przez Kupującego zamówienia, a dokładnie z chwilą wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail .

3. Kupujący może zażądać od Sprzedającego dokumentu sprzedaży w postaci rachunku bądź faktury VAT, a Sprzedający jest zobowiązany wywiązać się z tego obowiązku. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełenienie przez Sprzedającego obowiązku wystawienia stosownego dokumentu.

4. W przypadku, gdy kupujący wyrazi chęć otrzymania rachnku bądź faktury VAT, Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć niniejszy dokument do Usługodawcy, na adres mailowy [email protected]. Usługodawca wyśle dokument na adres mailowy Kupującego, bądź umieści niniejszy dokument w jego Panelu Specjalisty, w zakładce "Zamówienia", gdzie będzie on do pobrania przez Kupującego. W przypadku. gdy Sprzedający nie dostarczy wymaganego dokumentu potwierdzającego Sprzedaż, Usługodawca może podjąć decyzję o cofnięciu uprawnień Sprzedającego.

5. W przypadku, gdy Usługodawca dolicza prowizję z tytułu obsługi transakcji (prowizję z tytułu zawieranej umowy sprzedaży), Kupujący może zażądać faktury VAT z tytułu poniesionych kosztów prowizji. Fakturę tę wystawia Usługodawca, na kwotę brutto zapłaconej przez Kupującego prowizji (kosztów obsługi transakcji).

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy, bądź niewykonania umowy, odpowiedzialność ponosi Sprzedający, zaś Usługodawca z takiej odpowiedzialności jest zwolniony, gdyż nie jest on stroną umowy.

7. W przypadku gdy dana transakcja wymaga odmiennego sposobu sprzedaży, Sprzedający winien opisać sposób dokonania zakupu w formie odrębnego regulaminu, z którym Kupujący będzie miał możliwość zapoznania się i jego akceptacji przed złożeniem zamówienia.

8. Płatność za zakupione Pomoce, uiszczana jest przez Kupujących na rachunek należący do Usługodawcy.

9. Płatności są dokonywane za pośrednictwem bramki płatniczej.

10. W celu otrzymania rachunku / faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednie okienko przy składaniu zamówienia oraz podać dane do faktury.

11. W przypadku chęci uzyskania rachunku / faktury VAT, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych wpisanych w formularzu, Sprzedającego będącemu stroną umowy, w celu wystawienia stosownego dokumentu sprzedaży.

12. Do każdej ceny określanej przez Specjalistę na etapie dodawania Pomocy, Usługodawca doliczać będzie prowizję, która nie może przekroczyć 25% ceny wybranej Pomocy. Prowizja może być ustalana indywidualnie dla każego Specjalisty, bądź dla każdej pojedynczje transakcji.

13. Cena łączna z tytułu zakupu Pomocy jest ceną brutto wyrażoną w polskich złotych oraz zawiera prowizję od sprzedaży i ewentualny podatek wynikający z formy opodatkowania wybranych Sprzedających.

7. Rękojmia za wady w odniesieniu do usług, materiałów i produktów oferowanych przez Sprzedających

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:

 • a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo
 • b. zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta.

5. Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

6. Reklamacje należy składać pod adresem e-mail: [email protected]. Zostaną one przesłane do odpowiednich Sprzedających.

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymanie Pomocy przed upływem 14-dniowego terminu jednak musi mieć świadomość, że wybranie tej opcji pozbawi go prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia.

4. Konsument, który nie zaznaczy opcji, o której mowa w ust. 3 ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14-dniowym jednak musi mieć świadomość, że Karty Pracy pojawią się na jego koncie dopiero po bezskutecznym upływie terminu na złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W celu odstąpienia od umowy Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Usługodawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: [email protected]

8. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

9. Warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Sprzedającym

1. Aby uzyskać status Sprzedawcy, Specjalista musi dokonać rejestracji na Portalu i zgłosić chęć uzyskania możliwości sprzedaży swoich Pomocy. Usługodawca nadaje uprawnienia Sprzedającego pod warunkiem umieszczenia wymaganych informacji dotyczących danego Sprzedającego, w tym informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Usługodawca może nie wyrazić zgody na nadanie statusu Sprzedawcy, jeśli w jego opinii nie jest to zgodne z jego uzasadnionym interesem. Usługodawca może odmówić zgody na nadanie statusu Sprzedawcy bez podania przyczyny.

3. Sprzedający bierze pełną odpowiedzialnść za Pomoce umieszczane na Portalu, w szczególności ma on obowiązek wystawiania na sprzedaż jedynie autorskich Pomocy, jednocześnie merytorycznych, nieobraźliwych oraz wykonanych z należytą starannością i aktualną wiedzą. Sprzedający z tytułu sprzedawanych Pomocy, odpowiada względem Kupującego.

4. Usługodawca ma prawo do reklamowania Pomocy umieszczanych na Portalu na swoich profilach na portalach społecznościowych, ich identyfikowania oraz oznaczania własnym logotypem, do czego Sprzedający upoważnia Usługodawcę.

13. W celu otrzymania wypłaty środków za sprzedane Karty Pracy Specjalista ma obowiązek przedłożenia jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 • 9.1. rachunku lub faktury z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • 9.2. rachunku lub faktury w ramach działalności nierejestrowanej;
 • 9.3. rachunku do umowy o dzieło podpisanej między Usługodawcą a Sprzedającym.

14. Wypłata należności nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury VAT.

15. Usługodawca wypłaca Sprzedającemu środki ze sprzedaży Pomocy raz w miesiącu, nie wcześniej niż 25 dnia miesiąca. Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 5% od wypłacanej danemu Sprzedającego kwoty.

16. Sprzedający może raz dziennie wysłać zapytanie na temat liczby sprzedanych przez niego Pomocy.

17. Na fakturze bądź rachunku należy wskazać następujące dane: Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.110, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138.

18. Wysokość Prowizji i opłat może ulegać zmianie. Każdorazowa zmiana dostanie dokonana poprzez zmianę zapisów regulaminu.

10. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający ma obowiązek wystawiania na sprzedaż jedynie autorskich, oryginalnych Pomocy, jednocześnie merytorycznych, nieobraźliwych oraz wykonanych z należytą starannością i aktualną wiedzą.

2. Sprzedający oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje, w tym w szczególności wykształcenie, wiedzę i praktykę do tworzenia niniejszych Pomocy.

3. Sprzedający oświadcza, że do dostarczonych treści oraz grafik składających się na daną Pomoc przysługują mu autorskie prawa majątkowe, które umożliwiają mu wystawienie danych Pomocy na sprzedaż na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. W przypadku, w którym Sprzedający dodaje grafiki, do których nie przysługują mu prawa autorskie, musi on mieć pisemną zgodę na publikację grafiki w Portalu, wyrażoną przez osobę, której przysługują prawa autorskie do tej grafiki.

5. Sprzedający oświadcza, że sprzedaż w Portalu jego Pomocy nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im w szczególności z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Usługodawcy.

6. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi przeciwko Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia dotyczące wybranych Pomocy wystawionych przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tych osób i przejąć jego ewentualne zobowiązania wobec tych osób oraz wstąpić w jego miejsce do ewentualnego do postępowania sądowego wszczętego wobec Usługodawcy oraz pokryć wyrządzoną szkodę.

7. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nierzetelności, nieprawidłowości Pomocy lub o naruszeniu przez jego publikację praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych obowiązujących przepisów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ukrycia wystawionych Pomocy, które będą przedmiotem zgłoszenia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania funkcjonalności na koncie Sprzedającego polegającej na możliwości wystawiania Pomocy.

9. Czynności, o których mowa w ust. 8 i 9 następują do czasu wyjaśnienia przyczyn zgłoszenia i weryfikacji czy doszło do złamania zasad niniejszego regulaminu.

10. Sprzedający, którego dotyczy zgłoszenie zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony oraz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia otrzyma informację o jego rozstrzygnięciu.

11. W przypadku otrzymania prośby od Kupującego o wystawienie rachunku bądź faktury VAT od Kupującego, Sprzedający ma obowiązek wystawić dokument i przesłać do Usłogodawcy. Terminy w trakcie, których Kupujący może zażądać rachunku bądź faktury VAT regulowane są odrębnymi przepisami prawa podatkowego.

11. Reklamacja funkcjonalności Portalu

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem niniejszych Usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacja, uwzględniająca zastrzeżenia, uwagi, sugestie lub błędy, może być zgłaszana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń ze szczegółowym wyjaśnieniem podstaw reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku, gdy ustalenie okoliczności mających znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym. W takim przypadku Usługodawca poinformuje reklamującego o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji i wskaże przewidywany termin jej rozpatrzenia.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy będzie ona oczywiście bezzasadna bądź będzie zawierała określenia obraźliwe wobec Usługodawcy lub innych osób.

13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

1. Osoba prowadząca jednoosobową działalnośść gospodarczą (z wyłączeniem spółek handlowych) podlega ochronie przewidzianej Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedającym, nie ma charakteru zawodowego.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, uzyskuje analogiczną ochronę, jaką posiadają konsumenci, w szczególności:

 • 1. w zakresie ochrony przed stosowaniem nieuczciwych postanowień umownych, tzw. klauzul abuzywnych,
 • 2. możliwości składania reklamacji w odniesieniu do usług, materiałów i produktów oferowanych przez Sprzedających oraz ponoszenia przez Sprzedającychy odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi,
 • 3. w zakresie prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość

4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy z treści Umowy Sprzedaży, którą zawarła ze Sprzedającym wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy odnoszący się w szczególności do przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, weryfikowanej na podstawie wpisu tej osoby / przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

5. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych.

13. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Portalu Logopeda.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Portalu Logopeda.pl.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Portalu i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług oraz zawieranej pomiędzy Kupującym a Usługodawcą umową sprzedaży Pomocy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, szczególnie w przypadku zmiany funkcjonalności Usług, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkowników. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, którzy podali swój adres e-mail podczas rejestracji, drogą mailową na 7 dni przed wprowadzeniem zmian regulaminu.

6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr
Adres e-mail Usługodawcy: [email protected]