1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje kwestię świadczenia usługi umożliwiającej Specjalistom wystawianie na sprzedaż Kart Pracy na portalu Logopeda.pl oraz określa ich prawa i obowiązki z tym związane. Niniejszy regulamin reguluje również zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.

2. Niniejsza usługa świadczona jest przez Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok. 206, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138, telefon (+48 22 247-24-18), z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem: [email protected]

3. Każda osoba, która chce skorzystać z niniejszej usługi ma obowiązek zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu.

4. W niniejszym regulaminie zastosowanie mają definicje zawarte w Regulaminie Portalu Logopeda.pl.

2. Warunki świadczenia usług

1. Do korzystania z Usług w Portalu, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • 1.1. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
 • 1.2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,
 • 1.3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie Specjalistów, którzy chcą dokonać Rejestracji Profilu Specjalisty, Właścicieli Gabinetów, którzy chcą dokonać rejestracji Profilu Gabinetu oraz Użytkowników oraz Specjalistów, którzy chcą zapisać się do newslettera)

2. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Portalu mogą być ograniczone albo niedostępne.

3. W celu wystawienia Kart Pracy na sprzedaż należy zarejestrować się w Portalu, wypełniając odpowiednie pola w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu zakupu Kart Pracy należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu zakupu.

5. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza zostaje zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą umowa o świadczenie usług w ramach Platformy, w tym o prowadzenie Konta, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W ramach Konta Specjalista może wystawiać na sprzedaż swoje Karty Pracy oraz kupować Karty Pracy od innych Specjalistów.

3. Warunki dodawania Kart Pracy

1. Wystawiając swoje Karty Pracy na sprzedaż Specjalista ma obowiązek:

 • 1.1 dodać grafikę, która będzie okładką zasobu Kart Pracy, o rozmiarze max. 2MB w formacie jpg. lub .png, przy czym grafika ta musi być zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym przede wszystkim w punkcie 8 niniejszego Regulaminu;
 • 1.2 wskazać kategorię, której dotyczą Karty Pracy w tym zasobie;
 • 1.3 określić nazwę zasobu Kart Pracy;
 • 1.4 wskazać krótki opis zasobu Kart Pracy;
 • 1.5 określić cenę zasobu Kart Pracy, którą Specjalista chce otrzymać za kartę. Podana cena zostanie powiększona o wartość prowizji oraz wartość podatku VAT;
 • 1.6 prowizja doliczana do ceny przedmiotu może być ustalana indywidualnie, tzn. dla każdego Specjalisty na innym poziomie, jednak jej wartość nie może przekroczyć 25% ceny;
 • 1.7 dodać karty pracy, które będą mieściły się w tym zasobie.

2. Specjalista wystawiając zasoby Kart Pracy na sprzedaż w ramach Portalu oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz są one jego własnością.

3. Specjalista wystawiając zasoby Kart Pracy na sprzedaż za pośrednictwem Portalu, wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Usługodawcę w ramach działań związanych z Portalem.

4. Poprzez udostępnienie w niniejszym Portalu grafik oraz treści, Specjalista udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich. Licencja ta udzielona jest na czas umieszczenia treści i grafik w Portalu Usługodawcy.

5. Przedmiotem licencji wskazanej w ust. 4 jest w szczególności: utrwalanie treści, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do Internetu, zwielokrotnianie i udostępnianie w druku, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a w szczególności: w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet. Licencja obejmuje swoim zakresem prawo do udzielania sublicencji.

4. Realizacja zamówień

1. W celu złożenia zamówienia należy wybrać interesujące nas zasoby Kart Pracy i przejść do koszyka w celu finalizacji zamówienia.

2. Sprzedaż dotyczy zasobów Kart Pracy, z których każda jest w nieedytowalnym formacie PDF, jpg, jpeg, bądź pdf. Karty przygotowane są do samodzielnego wydruku zgodnie z ustawieniami drukarki Kupującego.

3. Po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostaje informacja z potwierdzeniem otrzymania zamówienia a w zakładce „Zakupione zasoby” pojawiają się zakupione Karty Pracy.

4. Zakazane jest podejmowanie określonych niżej czynności przez Kupującego:

 • 4.1 kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie, odsprzedawanie Kart Pracy bez zgody Specjalisty (autora i sprzedawcy Kart Pracy) ;
 • 4.2 umożliwianie korzystania lub zezwalanie innym na korzystanie z Kart Pracy z użyciem danych konta Użytkownika;
 • 4.3 podejmowanie działań naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie oraz inne prawa przysługujące Specjaliście oraz Usługodawcy.

5. Po dokonaniu zakupu Kupujący otrzyma dowód zakupu, który będzie dostępny do pobrania w panelu Użytkownika.

6. Kupujący otrzyma e-mail z linkiem do pobrania dokumentu sprzedaży.

7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Usługodawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Kupującemu mailem oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Płatności

1. Stronami zawieranej umowy sprzedaży są Usługodawca oraz Kupujący.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego na podany adres e-mail potwierdzenia otrzymania zamówienia.

3. Cena uiszczana jest przez Kupujących na rachunek Usługodawcy.

4. Płatności będą dokonywane za pośrednictwem bramek płatniczych: PayU i Paynow.

5. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednie okienko przy składaniu zamówienia oraz podać dane do faktury.

6. Do każdej ceny określanej przez Specjalistę na etapie dodawania zasobów Kart Pracy, Usługodawca doliczać będzie prowizję wysokości określonej w regulaminie.

7. Wysokość prowizji wynosi do 25% ceny określonej przez Specjalistę. Prowizja może być ustalana indywidualnie dla każego Specjalisty.

8. Cena widoczna w zasobach Kart Pracy konkretnego Specjalisty jest ceną wyrażoną w polskich złotych oraz zawiera prowizję od sprzedaży i podatek VAT.

9. W celu otrzymania wypłaty środków za sprzedane Karty Pracy Specjalista ma obowiązek przedłożenia jednego z niżej wymienionych dokumentów:

 • 9.1. rachunku lub faktury z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • 9.2. rachunku lub faktury w ramach działalności nierejestrowanej;
 • 9.3. rachunku do umowy o dzieło podpisanej między logopeda.pl a Specjalistą.

10. Wypłata należności nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

11. W fakturze należy wskazać następujące dane: Logopeda.pl Jakub Skoczylas z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (97-300) przy ul. Juliusza Słowackiego 67 lok.206, NIP 771-255-63-87, REGON 100440138.

12. Wysokość Prowizji i opłat może ulegać zmianie. Każdorazowa zmiana dostanie dokonana poprzez zmianę regulaminu, zgodnie z procedurami wskazanymi w §8.

6. Rękojmia za wady

1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:

 • a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo
 • b. zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta.

5. Usługodawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.

6. Reklamacje należy składać pod adresem e-mail: [email protected]

7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymanie Kart Pracy przed upływem 14-dniowego terminu jednak musi mieć świadomość, że wybranie tej opcji pozbawi go prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia.

4. Konsument, który nie zaznaczy opcji, o której mowa w ust. 3 ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14-dniowym jednak musi mieć świadomość, że Karty Pracy pojawią się na jego koncie dopiero po bezskutecznym upływie terminu na złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W celu odstąpienia od umowy Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Usługodawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: [email protected]

8. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8. Odpowiedzialność Specjalisty

1. Specjalista ma obowiązek wystawiania na sprzedaż jedynie oryginalnych, merytorycznych, nieobraźliwych oraz wykonanych z należytą starannością i aktualną wiedzą zasobów Kart Pracy.

2. Specjalista oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kompetencje, w tym w szczególności wykształcenie, wiedzę i praktykę do tworzenia zasobów Kart Pracy.

3. Specjalista oświadcza, że do dostarczonych treści oraz grafik składających się na zasób Kart Pracy przysługują mu autorskie prawa majątkowe, które umożliwiają mu wystawienie zasobów Kart Pracy na sprzedaż na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4. W przypadku, w którym Specjalista dodaje grafiki, do których nie przysługują mu prawa autorskie, musi on mieć pisemną zgodę na publikację grafiki w Portalu, wyrażoną przez osobę, której przysługują prawa autorskie do tej grafiki.

5. Specjalista oświadcza, że sprzedaż w Portalu jego Kart Pracy nie naruszy żadnych praw osób trzecich, przysługujących im w szczególności z tytułu praw autorskich, wydawniczych, patentów, znaków towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów przestępczych, jak też deliktów prawa cywilnego, oraz jakichkolwiek innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także że wykonanie przez niego niniejszej umowy nie spowoduje powstania jakichkolwiek roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Usługodawcy.

6. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi przeciwko Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia dotyczące zasobów Kart Pracy wystawionych przez Specjalistę, Specjalista zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tych osób i przejąć jego ewentualne zobowiązania wobec tych osób oraz wstąpić w jego miejsce do ewentualnego do postępowania sądowego wszczętego wobec Usługodawcy oraz pokryć wyrządzoną szkodę.

7. W przypadku otrzymania zgłoszenia o nierzetelności, nieprawidłowości Kart Pracy lub o naruszeniu przez jego publikację praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych obowiązujących przepisów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ukrycia wystawionych Kart Pracy, które będą przedmiotem zgłoszenia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania funkcjonalności na koncie Specjalisty polegającej na możliwości wystawiania Kart Pracy.

9. Czynności, o których mowa w ust. 8 i 9 następują do czasu wyjaśnienia przyczyn zgłoszenia i weryfikacji czy doszło do złamania zasad niniejszego regulaminu.

10. Specjalista, którego dotyczy zgłoszenie zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony oraz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia otrzyma informację o jego rozstrzygnięciu.

9. Reklamacja funkcjonalności Portalu

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem niniejszych Usług przez Usługodawcę.

2. Reklamacja, uwzględniająca zastrzeżenia, uwagi, sugestie lub błędy, może być zgłaszana za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń ze szczegółowym wyjaśnieniem podstaw reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, w przypadku, gdy ustalenie okoliczności mających znaczenie dla rozpatrzenia reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym. W takim przypadku Usługodawca poinformuje reklamującego o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji i wskaże przewidywany termin jej rozpatrzenia.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy będzie ona oczywiście bezzasadna bądź będzie zawierała określenia obraźliwe wobec Usługodawcy lub innych osób.

10. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Portalu Logopeda.pl oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Portalu Logopeda.pl.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Portalu i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług oraz zawieranej pomiędzy Kupującym a Usługodawcą umową sprzedaży Kart Pracy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, szczególnie w przypadku zmiany funkcjonalności Usług, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.

5. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkowników. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, którzy podali swój adres e-mail podczas rejestracji, drogą mailową na 7 dni przed wprowadzeniem zmian regulaminu.

6. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Usługodawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

7. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

9. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr
Adres e-mail Usługodawcy: [email protected]