mgr Małgorzata Delmanowicz
Neurologopeda
Rzeszów

mgr Małgorzata Delmanowicz

Neurologopeda Rzeszów

,,,W każdym jest Dobro"

Prowadzę terapię neurologopedyczną: z osobami z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z wrodzonymi wadami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją, dyzartrią, osobami ze spektrum autyzmu, a także mającymi problemy z pobieraniem pokarmu. Terapia przeze mnie prowadzona jest funkcjonalna, jej celem jest satysfakcjonująca komunikacja pacjenta z otoczeniem.


Usługi mobilne
 • Rzeszów, Boguchwała, Krasne, Tyczyn

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
terapia neurologopedyczna od 80,00 zł
diagnoza logopedyczna od 90,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Ukończyłam studia magisterskie na UMCS w Lublinie o kierunku oligotyflopedagogika oraz studia podyplomowe o kierunku Logopedia Korekcyjna i Neurologopedia. Stale podnoszę swoje kompetencje poprzez współpracę z różnymi specjalistami pracując zespołowo, także uczestnicząc                                     w  specjalistycznych warsztatach, szkoleniach, konferencjach. 


   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2019 - Uniwersytet Mari Curie - Sklodowskiej

   Neurologopedia

  • 2002 - Uniwersytet Mari Curie - Sklodowskiej

   Logopedia korekcyjna

  • 2000 - Uniwersytet Mari Curie - Sklodowskiej

   Oligotyflopedagog

  Lista odbytych szkoleń
  Odbyte szkolenia, kursy, warsztaty Rok
  ,,Terapia manualna w logopedii”
  2020
  ,,Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”
  2020
  ,,Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii”
  2019
  Szkolenie uprawniające do wykorzystania testu KOLD diagnozy dzieci w wieku od 1m do 9r.ż
  2019
  ,,Trening jedzenia”
  2019
  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia - masaż
  2019
  ,,Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny”
  2019
  ,,Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie, i skuteczności terapii”.
  2018
  ,, Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmu i nadawaniem mowy”
  2017
  ,,Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z autyzmem”
  2016
  ,,Integracja odruchów twarzy” wg metody dr Swietłąny Masgutowej
  2014
  ,,Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną”
  2013
  ,,Metoda wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka ryzyka dysleksji” oraz ,,Wprowadzenie w arkana metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego”
  2012
  ,,Rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”
  2010
  ,, Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia
  2008
  ,, Nowoczesna technologia w edukacji dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Specyficzne formy pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
  2008
  ,, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych- I i II stopień”
  2007
  ,, Praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się profilaktyka i terapia w działaniach korekcyjno- wyrównaawczych i logopedycznych”
  2006
  ,,Wspomaganie rozwoju dzieci z wadą słuchu w szkole masowej”
  2006
  ,, Autyzm: mit a rzeczywistość”
  2005