mgr Monika Knychalska-Zbierańska
Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda
Radomsko

mgr Monika Knychalska-Zbierańska

Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda Radomsko

Metoda do dziecka- nie dziecko do metody

Moje zainteresowania zawodowe oraz naukowo-badawcze skupiają się wokół surdologopedii oraz neurologopedii osadzonych na gruncie pedagogiki,szczególnie społecznej i specjalnej.

Prowadzę diagnozę i terapię neurologopedyczną pacjentów po przebytych udarach, urazach mózgu, jak również dotkniętych chorobami demielinizacyjnymi i innymi schorzeniami neurologicznymi, których konsekwencją są zaburzenia mowy i komunikacji.

Pracuję również z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji (dyslalie-wady wymowy, alalia,afazja,dysartria itp), z dziećmi z dysfunkcją słuchu,szczególnie z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),z wadami genetycznymi, ze spektrum autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, a także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Diagnozę opieram na wystandaryzowanych testach i próbach, natomiast w trakcie zajęć stosuję metodykę pracy opartą o różne szkoły i kierunki terapeutyczne.


⏩ Jestem autorką recenzowanych publikacji naukowych:

1.Afazja- złodziejka słów, [w:] „Logopedia Silesiana 3”, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 271-284. ISSN 0202-6336; ISSN

2.Zastosowanie terapii metodą PNF w pracy neurologopedy i fizjoterapeuty- studium przypadku pacjentki z przebytym krwotokiem podpajęczynówkowym, [w:] „Logopedia Silesiana 4”, „Logopedia Silesiana 4”, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 349-363. ISSN 2300-5246; eISSN 2391-4297 (współautor)

3. Sposób postrzegania osób z wadą wymowy przez społeczeństwo, [w:] „Logopedia Silesiana 4”- „Logopedia Silesiana 4”, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 379-394. ISSN 2300-5246; eISSN

4.Zastosowanie systemów wspomagających słyszenie (FM) w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego [w:] „OtoRynoLaryngologia. Przegląd kliniczny”, Wyd. Mediton, Łódź 2016, s. 1-7. ISSN: 1643-658X; eISSN

5.Wykorzystanie metody PNF w rehabilitacji strefy orofacjalnej pacjentów po przebytym udarze mózgu, [w:] „Rehabilitacja w praktyce”, 6/2016, s. 57-61. ISSN: 1895-4146; (współautor)

6.Wykorzystanie kinesiology tapingu w terapii uzupełniającej u pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego, [w:] „Rehabilitacja w praktyce” 2/2017,s. 18-22. ISSN: 1895-4146; (współautor)

7.Metoda werbo-tonalna jako uzupełnienie wychowania słuchowego dziecka z niedosłuchem prelingwalnym − studium przypadku, [w:] „Biuletyn Logopedyczny” 2016/2017 ISSN 1640-4491

oraz referatów na konferencjach naukowych.


Adresy
DAM SŁOWO! Centrum Słuchu i Mowy
Metalurgii 1 | 7
97-500 Radomsko
Polska, Łódzkie
667972807
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza logopedyczna (neuro, -surdo) od 130,00 zł
Terapia logopedyczna (neuro, -surdo) od 90,00 zł
Trening słuchowy dr Neuronowski od 110,00 zł
Trening słuchowy JIAS Johansen od 170,00 zł
Trening słuchowo-językowy ForBrain
Elektrostymulacja podniebienia, warg, języka od 40,00 zł
Diagnoza- trening słuchowy JIAS Johansen od 250,00 zł
Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych dr S. Masgutovej od 90,00 zł

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Jestem logopedą ze specjalnością -neurologopeda, surdologopeda, a także pedagogiem (spec. opiekuncza i wychowawcza oraz zdrowia), absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Ukończyłam szereg kursów i szkoleń, m.in.:

● Ortodoncja funkcjonalna MFS

● Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

● Terapia Metodą Johansena

● Praca z dzieckiem autystycznym. Początek drogi-warsztat praktyczny-w Centrum Metody Krakowskiej;

●Trening słuchowy Metodą Warnkego- poziom podstawowy i rozwijający;

●Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji- w Centrum Metody Krakowskiej;

●Nowe technologie w terapii autyzmu;

●Zaburzenia integracji sensorycznej w praktyce logopedycznej;

●Rehabilitacja zaburzeń głosu- kurs PTAF

●Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy;

●Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney;

●Zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu Aspergera;

● Integracja Odruchów Twarzy dr Świetlany Masgutowej;

●Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania;

●Metoda Dobrego Startu- kurs I i II stopnia

● Gimnastyka Mózgu „Brain Gym” Metody Dennisona i in.

   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2015 - Uniwersytet Śląski w Katowicach

   Surdologopedia

  • 2012 - Uniwersytet Śląski w Katowicach

   Neurologopedia

  • 2012 - Uniwersytet Śląski w Katowicach

   Logopedia

  • 2010 - Uniwersytet Śląski

   Pedagogika zdrowia

  • 2010 - Uniwersytet Śląski

   Pedagogika socjalna