mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska
Neurologopeda
Kołobrzeg

mgr Violetta Podsiadła-Kabacińska

Neurologopeda Kołobrzeg

Gabinet diagnozy i terapii integracji sensorycznej, logopedycznej i pedagogicznej. Wspomaganie rozwoju dziecka

Jestem neuro i surdologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą NDT- Bobath, nauczycielem dyplomowanym, specjalistą z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z opóźnieniami i zaburzeniami rozwojowymi. Od ponad dwudziestu lat pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedenaście lat pracowałam w przedszkolu integracyjnym, gdzie dobrze poznałam specyfikę pracy z małymi dziećmi, przede wszystkim z tymi, które wymagają szczególnego wsparcia.

Praktykę zawodową zdobywałam również pracując w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Od piętnastu lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu. Zajmuję się diagnozą przyczyn trudności i zaburzeń rozwojowych dzieci, w tym mowy, badam również dojrzałość szkolną.

Jako terapeuta zajmuję się pracą z dziećmi z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno – motorycznych, niedosłyszącymi, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo, przejawiającymi zaburzenia koncentracji uwagi, budowania relacji oraz różnorodne zaburzenia mowy i języka, również o podłożu neurologicznym. Zajmuję się także pomocą dzieciom przejawiającym problemy w zakresie jedzenia, gryzienia, połykania. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe wykorzystując w swojej pracy różnorodne metody, dostosowane indywidualnie do dziecka. Od września 2012 roku prowadzę terapię z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej.

W 2015 roku ukończyłam kurs NDT-Bobath i zdobyłam kwalifikacje do prowadzenia terapii neurorozwojowej oraz Międzynarodowy Certyfikat Neurodevelopmental Treatment NDT-Bobath.

Ważnym obszarem mojej pracy zawodowej jest praca z rodzicami. Dlatego prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w młodszym wieku, przeprowadzam instruktaże i warsztaty wspomagające rodziców w stymulowaniu rozwoju ich dzieci. Pokazuję jak w codziennych sytuacjach np. spacer, rozpakowywanie zakupów stymulować różnorodne funkcje w sposób przyjemny i zabawowy. Współprowadzę warsztaty dla rodziców z zakresu emocji. Prowadzę również szkolenia stacjonarne i on line dla terapeutów i nauczycieli z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnim czasie opracowałam autorskie szkolenie WERBOsensoMOTORYKA (R).


Adresy
Logo-Sens
Narutowicza 15
87-100 Kołobrzeg
Polska, Województwo zachodniopomorskie
+48 501497543
Logopeda.pl

Zakres usług
Nazwa usługi Cena
Diagnoza procesów przetwarzania sensorycznego
Terapia integracji sensorycznej
Diagnoza i terapia logopedyczna
Diagnoza Neuroflow
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Terapia NDT-Bobath
Porady dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi
Warsztaty dla rodziców
Porady dla rodziców niemowląt dzieci- pielęgnacja i karmienie
Szkolenia dla specjalistów

Edukacja

Dowiedz się więcej na mój temat.

Wykształcenie:

Studia magisterskie dzienne- pedagogika i logopedia

Studia podyplomowe – surdologopedia, neurologopedia

Kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika

kurs I i II stopnia-integracja sensoryczna    CERTYFIKAT 659/II

kurs NDT- Bobath- terapia neurorozwojowa   -CERTYFIKAT NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT NDT BOBATH NR 1613/2015

CERTYFIKAT ZAWODOWY LOGOPEDY NR 0675/11/0040/2011

Wybrane kursy, warsztaty, szkolenia:

Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy (R) - diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego

Trening Umiejętności Społecznych Certyfikat 1015/12/2019

Zaburzenia ze spektrum autyzmu czy SLI?Diagnoza różnicowa w praktyce logopedycznej

Mózgowe Porażenie Dziecięce w praktyce logopedy

Postawa inspirująca rozwój. O roli postawy terapeuty/rodzica w procesie terapeutycznym

SLI w terapii logopedcznej

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - diagnoza, terapia

Napięcie w sferze orofacjalnej- SOS w postępowaniu neurologopedy

Zaburzenia pragmatyczne i semantyczne u dzieci w wieku przedszkolnym

Ocena i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt

Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju mowy na tle neurologicznym

Dysfagia w świetle neuroterapii

Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

Integracja Funkcji wykonawczych

Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?

Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się

Zabawa Inspirująca Rozwój (w nurcie son rise w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu)

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Asystowanie w kursie i warsztatach z zakresu Diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów oraz nadawaniem mowy. Kurs prowadziała neurologopeda kliniczny, specjalista NDT, SLT Senior Tutor Aleksandra Łada

Zaburzenia procesów regulacji sensorycznej u dzieci urodzonych przedwcześnie CERTYFIKAT NR 18/11/2017

Uczestnictwo jako asystent w części praktycznej, zagadnienia praktyczne, praca z pacjętami, podczas modułu neurologopedycznego na kursie NDT Bobath zgodnie ze standardami EBTA (Europeen Bobath Tutors Association) - luty, sierpień 2017r.

Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia

Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

Szkolenie z zakresu terapii osób z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI

Diagnoza AAC.Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I, II stopień

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna. Najnowsza wersja masażu Wilbarger.

Terapia ręki

Podstawy ortoptyki- zaburzenia widzenia obuocznego a dysleksja rozwojowa

Program Łagodnej Stymulacji rozwoju nowordoków i niemowląt CCCC SKS certyfikat 15/09/2014

Praca z dzieckiem z ADHD według metody behawioralnej- diagnozowanie i terapia

Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 ZAŚWIADCZENIE NR 2329/9/05

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjnego – Terapeutycznego w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R ZAŚWIADCZENIE NR 2326/10/05

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce –program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard

I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym

Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym- możliwości pomocy

Elementy integracji sensorycznej u małych dzieci z wadą słuchu

Profilaktyka logopedyczna u dzieci z wadą słuchu

Konferencja naukowo-szkoleniowa -Listening to Learn

Mówimy z fonogestami

Elementy daktylografii i języka migowego

Rozpoznawanie zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym

Metody wspierania rozwoju dziecka w profilaktyce i terapii

Rozwój psychomotoryczny dziecka i jego zaburzenia

Diagnoza gotowości szkolnej

Bateria metod diagnozujących rozwój psychomotoryczny dzieci 5 i 6 letnich.

Dysleksja rozwojowa

Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych

Bateria GIM w praktyce diagnostycznej- diagnoza dysleksji i trudności szkolnych

Edukacja przez ruch

Kinezjologia edukacyjna Brain Gym

Trening Zastępowania Agresji-teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych

Wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy do wznowienia relacji z bliskimi osobami

Komunikacja empatyczna- przestrzeń do rozwiązywania konfliktów w duchu Porozumienia Bez Przemocy

Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych- doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii

Rehabilitacja domowa dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej

Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole

Uczymy się bawiąc – działania twórcze w edukacji elementarnej

Neurolingwistyczne programowanie

Diagnoza dysleksji baterią testów 8, 10-12, GIM

Cykl szkoleń Program Edukacji - Terapeutyczny ORTOGTAFFITI

Indywidualizacja nauczania w praktyce

Szkoła dla rodziców i wychowawców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły

Problemy depresyjno – lękowe u dzieci i młodzieży

Kto kogo przyprowadza na terapię - Trudni rodzice czy trudne dziecko?

Wspomaganie rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych

Zapobieganie agresji w szkole

Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach lękowych wieku rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem fobii szkolnej

Dziecko z rozbitego związku w terapii indywidualnej i grupowej

Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej

Lider zespołow problemowych i zadaniowych

Certyfikat dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji - cykl szkoleń

Choroby zawodowe narządu głosu, profilaktyka, orzekanie, techniki emisji głosu.   Lista ukończonych szkół wyższych
  • 2004 - Uniwersytet Gdański

   neurologopedia

  • 2003 - Uniwersytet Gdański

   surdologopedia

  • 1998 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   pedagogika, logopedia